Sukukokous 31.7.2021 käsitteli sukuseuran sääntömuutoksen. Uudistetut säännöt julkaistaan Prh:n käsiteltyä ne.


Sukuseura Tervo-Tervonen ry:n uudistetut säännöt

  • Hyväksytty: seuran hallitus 25.2.2012.
  • Hyväksytty: sukukokous 29.7.2012
  • Hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallitus 25.7.2013

Yhdistyksen nimi on Sukuseura Tervo - Tervonen ry ja sen kotipaikka on Paltamo. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.

Seuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä, kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa ja muutoinkin edistää kotiseututyötä.

Seura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

 • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
 • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
 • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
 • harjoittamalla seuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä
 • pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä
 • toteuttamalla yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki-, ja kyläyhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa

Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Tervojen tai Tervosten sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Seuran varsinaiseksi tai kannatusjäseneksi pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Seuran hallituksella on valta erottaa jäsen, joka on loukannut seuran kunniaa tai mainetta tai on toiminut seuran tarkoitusperien vastaisesti ja varsinainen jäsen, joka on kolmena peräkkäisenä vuotena laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen. Kannatusjäsen katsotaan eronneeksi jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta.

Seuran varsinaisen ja kannatusjäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Seuran ainaisjäseneksi katsotaan varsinainen jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksunsa kymmenkertaisena.

Seuran jäsenen alle 18 -vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

10§

Seuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

11§

Seuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jos jäseniä on kuusi, heistä on vuosittain erovuorossa kaksi. Jos jäseniä on enemmän, erovuorossa on kahtena ensimmäisenä vuonna kolme ja kolmantena vuonna loput. Kahden ensimmäisen vuoden aikana erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai muista seuran jäsenistä sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut mahdolliset toimihenkilöt.

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös sukuseuran varaesimieheksi.

Hallitus kokoontuu sukuseuran esimiehen tai hänen estyneenä olleessa varaesimiehen kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen päätösvaltaisuus: jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, paikalla sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään kaksi muuta jäsentä; jos hallituksen jäsenmäärä on kuutta suurempi, paikalla sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään neljä muuta jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

12§

Hallitus voi keskuudestaan tai muista seuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

13§

Seuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

14§

Seura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

15§

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun loppuun mennessä.

Toiminnantarkastajan kirjallinen lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.

16§

Seuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vuosittain huhti - syyskuun kuluessa.

Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään neljä (4) viikkoa ennen joko kirjeellä, lehti-ilmoituksella tai sähköpostitse. Sama koskee ylimääräisiä kokouksia.

Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

17§

Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaa sukuseuran esimies tai varaesimies
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, samoin tilit ja toiminnantarkastajan kirjallinen lausunto
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 6. Päätetään hallituksen esittämän seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
 7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 8. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö tarkastamaan alkaneen kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa
 10. Päätetään seuraavasta kokouksesta
 11. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioita

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

18§

Sukukokouksessa on jokaisella seuran läsnä olevalla varsinaisella, ainais- ja kunniajäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksun, yhtäläinen äänioikeus. Kannatus- ja nuorisojäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan määrätään tulos arvalla.

19§

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä, jos sitä kannattaa kokouksen yksinkertainen enemmistö. Saavutetut jäsenoikeudet kuitenkin säilyvät.

Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

20§

Jos seura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Seuran arkisto on luovutettava Kansallisarkistolle.

21§

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassaolevia säännöksiä.